REKISTERISELOSTE VALMENNUKSET

Rekisteriseloste- valmennusrekisteri
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laatimispäivämäärä 1.5.2018


1. Rekisterinpitäjä
Liikuntakeskus Core Oy / valmentajat
Nikintie 1, 90820 KELLO
Anjanmutka 2, 90830 HAUKIPUDAS

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Sanna Halonen
sanna@lkcore.fi
p. 0400-979789

3. Rekisterin nimi
Liikuntakeskus Core Oy:n valmennusrekisteri ja tietosuojaseloste

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Valmennusrekisteri on valmentajan ylläpitämä tietue, jonka sisältämiä henkilötietoja käsitellään Liikuntakeskus Coren valmennusasiakkuuteen liittyvissä asioissa. Käsittelyn keskeisin tarkoitus on asiakkuuden hoitaminen, yhteydenpito ja muu asiakasviestintä. Tähän liittyvät esim. terveystiedot sekä tiedot asiakkaan elämäntavoista. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan kehittämiseen. Tähän liittyvät esim. tilastointi, asiakastyytyväisyyden seuranta ja kehittäminen, palveluiden ja tuotteiden laadun tarkkailu ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.
* Liikuntakeskus Core käyttää kotisivuillaan ulkopuolista web-palvelua, jonka tietokantaan tallentuu asiakkaan tunnistetietoja hänen täyttäessään valmennuslomakkeita (esim. esitietolomake)
* Liikuntakeskus Core käyttää kuntotestien toteutuksessa (esim. polkupyöräergometritesti) ulkopuolisia valmennusohjelmapalveluita, jonka tietokantaan tallentuvat laaditut ohjelmat/testit/tulokset asiakkaan nimellä.
* Liikuntakeskus Core käyttää ohjelmien suunnittelussa (esim. kuntosaliohjelma) ulkopuolisia valmennusohjelmapalveluita, joiden tietokantaan tallentuvat laaditut ohjelmat asiakkaan nimellä

Liikuntakeskus Coren sosiaalisen median sivustot kuten esimerkiksi Facebook, Instagram ja YouTube ovat julkisia ja sivustoille muodostuvat rekisterit sisältävät rekisteröidyn itse julkisuuteen tuomat tiedot kuten esimerkiksi nimi, arvostelut, sivustotykkäämiset ja –jakamiset sekä kommentoinnit. Liikuntakeskus Core Oy ei ole millään tavalla vastuussa sosiaalisen median sivustoille rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedoista tai niiden suojaamisesta.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
• Nimi
• Osoite tai muu annettu osoitetieto
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Syntymäaika
• Sukupuoli
• Tunnistetietoja, esim. asiakasnumero, kuva
• Terveystietoja, esim. pituus, paino, sairaudet, lääkitys, liikuntasuoritetietoja, kuntotestaustuloksia
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät muut tiedot
• Asiakkaalle laadittuja suunnitelmia, esim. viikko- ohjelmia tai ruokavalioita

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään eri tavoin, esimerkiksi esitietolomakkeesta, sähköpostista tai verkkokaupasta. Tietoja voidaan myös kerätä, täydentää tai tarkastaa muista yleisesti saatavilla olevista lähteistä. Tietoja päivitetään tarvittaessa. On huomioitavaa, että käytettäessä Liikuntakeskus Coren verkkopalveluita, mobiilisovelluksia tai muuta teknologiaa on mahdollista että tietoja - kuten ip - osoite - tallentuu tunnistetiedoksi.

7. Rekisterin sisäinen käyttö
Rekisteri on valmentajan käytössä. Asiakastietoja säilytetään rekisterissä tarvittava, lain vaatima aika.

8. Tietojen luovutus
Rekisterin tiedot sijaitsevat Suomessa Liikuntakeskus Coressa sekä sen käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta rekisterinpitäjän omia, ilmoitettuja käyttötarkoituksia varten (esim. osoitetiedot omaa postitusta varten), paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Niihin voi kohdistua tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia, joita suorittaa yrityksen tietotekniikkakumppani. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Ulkopuolisia yhteyksiä suojataan palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla. Muutoin rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä.
Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

10. Rekisteröidyn informointi
Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään tämän rekisteriselosteen kuvauksen mukaisesti. Rekisteriseloste on nähtävissä Liikuntakeskus Coressa pyydettäessä.

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön ja hänellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

12. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa tai muuta markkinointia varten.

13. Henkilötietojen säilytys ja poistaminen
Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta ja Liikuntakeskus Coren tietojen säilyttämistä koskevien ohjeiden mukaan, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Henkilötietoja ei arkistoida.